Omar Apollo unveils his skincare routine to keep his ‘youthful spirit’